Oznam 1. kolo ponukového konania – Boťany

Notár JUDr. Martin Selecký vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na nehnuteľnosti v kat. úz. Boťany, na LV č. 943 – parcely registra “E“ – parcela č. 316/19 lesný pozemok vo výmere 40745 m2, parcela č. 316/191 lesný pozemok vo výmere 297 m2, pod B269 v 10/3402-in k celku, v kat. úz. Leles, na LV č. 1534 – parcely registra “E“ – parcela č. 1010 trvalý trávny porast vo výmere 636 m2, parcela č. 1011 vodná plocha vo výmere 360 m2, parcela č. 1012 trvalý trávny porast vo výmere 7879 m2, parcela č. 1013 vodná plocha vo výmere 466 m2, parcela č. 1948 orná pôda vo výmere 5441 m2, parcela č. 2190 orná pôda vo výmere 3393 m2, parcela č. 2557 orná pôda vo výmere 2372 m2, parcela č. 2695 orná pôda vo výmere 2890 m2, parcela č. 2696 vodná plocha vo výmere 266 m2, parcela č. 3012 orná pôda vo výmere 3974 m2, parcela č. 3507 vodná plocha vo výmere 280 m2, parcela č. 3508 orná pôda vo výmere 2235 m2, parcela č. 3615 orná pôda vo výmere 3658 m2, parcela č. 3992 orná pôda vo výmere 4000 m2, parcela č. 4240 orná pôda vo výmere 1149 m2, parcela č. 4473 vodná plocha vo výmere 446 m2, parcela č. 4474 orná pôda vo výmere 4200 m2, parcela č. 4475 vodná plocha vo výmere 516 m2, parcela č. 4700 orná pôda vo výmere 3943 m2, parcela č. 4927 orná pôda vo výmere 3867 m2, pod B27 v 750/10800-in k celku, na LV č. 1798 – parcely registra “E“ – parcela č. 2846 vodná plocha vo výmere 263 m2, parcela č. 3183/2 vodná plocha vo výmere 575 m2, parcela č. 3184 vodná plocha vo výmere 643 m2, parcela č. 3189 orná pôda vo výmere 450 m2, pod B27 v 51/5760-in k celku, ktoré bude prebiehať do 30.10.2020. Informácie telefonicky na čísle 0905 759 499 alebo emailom na adrese info@notartrebisov.sk alebo osobne v kancelárii Notárskeho úradu JUDr. Martin Selecký, M.R. Štefánika 3544/30, Trebišov.

Tento článok si prečítalo 1 637 ľudí