Oznam 2. kolo ponukového konania – Leles

Notár JUDr. Martin Selecký vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na nehnuteľnosti v kat. úz. Leles, na LV č. 1432 – parcely registra “E“ – parcela č. 626 záhrada vo výmere 482 m2, pod B1 a B2 v celku, na LV č. 1994 – rodinný dom súpisné číslo 454 postavený na parcele č. 901, spolu s príslušenstvom, pod B1 v celku, ktoré bude prebiehať do 30.12.2020. Informácie telefonicky na čísle 0905 759 499 alebo emailom na adrese info@notartrebisov.sk alebo osobne v kancelárii Notárskeho úradu JUDr. Martin Selecký, M.R. Štefánika 3544/30, Trebišov.

Tento článok si prečítalo 1 633 ľudí