Osobné údaje mnohých občanov Trebišova sú zverejnené protizákonne

Mesto Trebišov zverejňuje zoznamy neplatičov na internete. Nepostupuje však podľa zákona. Na tento problém nás upozornil náš čitateľ, občan mesta.

Na internetovej stránke mesta Trebišov sa jedným kliknutím dostanete k 142 stranovému zoznamu neplatičov. Figurujú v ňom fyzické aj právnické osoby, ktoré dlžia mestu sumy od troch eur až po tisícové cifry. Náš čitateľ sa na zozname našiel a ostal poriadne prekvapený. Z právneho hľadiska je totiž takéto zverejňovanie protizákonné.

Podľa zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nesmú byť osobné údaje fyzických osôb akokoľvek zverejnené bez ich predošlého súhlasu, ak nejde o prípad, kedy takýto súhlas nie je potrebný podľa zákona.

Pre obec/mesto pri výbere daní platí zákon č. 563/2013 podľa §52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

paragraf

… „(2) Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam
a) daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur,
b) daňových subjektov, ktorým bol v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa budú zoznamy zverejňovať povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach presahujúce u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur a tento odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach naďalej trvá,
c) daňových subjektov, ktorým bola v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa bude zoznam zverejňovať povolená úľava alebo odpustený daňový nedoplatok s uvedením jej výšky.“…

Z tohto vyplýva, že  mesto má právo zverejniť osobné údaje neplatičov – fyzických osôb len vtedy, ak výška ich dlhu presiahla 160 eur. U právnických osôb musí byť výška dlhu najmenej 1600 EUR.

Som pohoršený, za takéto konanie môže byť mesto sankcionované úradom na ochranu osobných údajov až do výšky 300.000,- EUR. Kto to zaplatí? Zas len občania mesta?“, píše náš čitateľ J.T. .

Zoznamy dlžníkov nie sú na trebišovskej stránke ani na stránkach iných miest ničím ojedinelým. Majú informatívny charakter a slúžia práve neplatičom k tomu, aby sa vedeli zorientovať vo výške svojho dlhu. Tieto zoznamy bývajú pravidelne aktualizované. Na stránkach iných miest sme však nenašli mená ani adresy fyzických osôb, ktoré dlžia mestu menej ako 160 eur.

O svojom dlhu by mali byť občania informovaní písomnou formou prostredníctvom upomienky. Aj tento systém však má medzery. Ďalšia z našich čitateliek, takisto z Trebišova, sa o svojej dlžobe dozvedela náhodou, z internetu. „Nevedela som, že mám dlh 13 eur, pretože platobný výmer mi nebol doručený a druhá výzva k úhrade prípadne upomienka mi taktiež neprišla.“ Na mestskom úrade pri platení peňazí sa informovala, prečo nebola o svojom dlhu upovedomená. „Vraj, nakoľko som si neprebrala platobný výmer na pošte v odbornej lehote, ten bol vrátený ako nedoručený a mesto druhý krát už žiadne oznámenie nezasiela“, ukončila čitateľka Jana.

Zoznam neplatičov mesta Trebišov bol naposledy aktualizovaný 3. októbra tohto roku. Možno budete prekvapení, ak sa v ňom nájdete aj vy.

 

 

 

 

Tento článok si prečítalo 3 477 ľudí