Oznam 1. kolo ponukového konania – Milhostov

Notár JUDr. Martin Selecký vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na nehnuteľnosti v kat. úz. Milhostov, na LV č. 69 – parcely registra “C“ – parcela č. 374 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 892 m2, parcela č. 375 záhrada vo výmere 2172 m2, rodinný dom súpisné číslo 133 postavený na parcele č. 374, spolu s príslušenstvom, pod B2 v 1/2-ine k celku, ktoré bude prebiehať do 08.02.2021. Informácie telefonicky na čísle 0905 759 499 alebo emailom na adrese info@notartrebisov.sk alebo osobne v kancelárii Notárskeho úradu JUDr. Martin Selecký, M.R. Štefánika 3544/30, Trebišov.

Tento článok si prečítalo 1 765 ľudí