Oznam 4. kolo ponukového konania

 

notar

 

 

Notár JUDr. Viera Selecká vyhlasuje 4. kolo ponukového konania na nehnuteľnosti v kat. úz. Biel na LV č. 481, rodinný dom č.s. 168 vybudovaný na parc. č. 202 – bez výmery, pod B 1,2 v celku, v kat. úz. Biel na LV č. 841, parcely registra „E“ – parc.č. 339/1 orná pôda vo výmere 2107 m2 pod B 1 v 2/8-inách k celku, v kat.úz.  Čierna nad Tisou, na LV č. 903, parcely registra „E“ – parc.č. 330/2 orná pôda vo výmere 171 m2, parc.č. 339/2 orná pôda vo výmere 157 m2 pod B 1 v 2/8-inách k celku, ktoré bude prebiehať do 20.02.2017. Informácie telefonicky na čísle 0905 759 499 alebo emailom na adrese info@notartrebisov.sk alebo osobne v kancelárii Notárskeho úradu JUDr. Viera Selecká, M.R. Štefánika 3544/30, Trebišov.

 

 

Tento článok si prečítalo 2 321 ľudí