Oznam 3. kolo ponukového konania – Slivník

notar

 

Notár JUDr. Martin Selecký vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na nehnuteľnosti v kat. úz. Slivník na LV č. 39, parcely registra “C“ – parc. č.  215 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 786 m2, parc. č. 216 záhrada vo výmere 1446 m2, rodinný dom č.s. 126 na parcele číslo 215 pod B 4 v 3/8-inách k celku, ktoré bude prebiehať do 20.07.2017. Informácie telefonicky na čísle 0905 759 499 alebo emailom na adrese info@notartrebisov.sk alebo osobne v kancelárii Notárskeho úradu JUDr. Martin Selecký, M.R. Štefánika 3544/30, Trebišov.

Tento článok si prečítalo 3 110 ľudí