Oznam 1. kolo ponukového konania – Sečovce

notar

 

Notár JUDr. Martin Selecký vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na nehnuteľnosti: v kat. úz. Sečovce, na LV č. 3016, parcely registra “E“, parc. č. 3056, orná pôda vo výmere 15857 m2, parc. č. 3382, orná pôda vo výmere 24303m2, v podiele pod B2 v 1/10 k celku, v podiele B8 v 5/10 k celku, v kat. úz. Sečovce na LV č. 5405, parcely registra “E“, parc. č. 1938/1, orná pôda vo výmere 11m2, parc. č. 1938/2, orná pôda vo výmere 12693m2, v podiele pod B3 v celku, ktoré bude prebiehať do 20.02.2017. Informácie telefonicky na čísle 0905 759 499 alebo emailom na adrese info@notartrebisov.sk alebo osobne v kancelárii Notárskeho úradu JUDr. Martin Selecký, M.R. Štefánika 3544/30, Trebišov.

Tento článok si prečítalo 2 128 ľudí