ČÍTAME, A TAK POZNÁVAME SVET

Všeobecne sa pertraktuje, že vzdelávanie rómskych detí je jednou z najdiskutovanejších tém v rámci snáh o integráciu Rómov do spoločnosti.

V týchto intenciách je Špeciálna základná škola v Trebišove od 15.3.2012, teda už rok, zapojená do projektu „Čítame, a tak poznávame svet”, s kódom ITMS: 26130130053 spolufinancovaným v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

CIGANI

Cieľom projektu je skvalitniť vzdelávací systém ako nástroj pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít do majoritnej spoločnosti. Prostredníctvom zavádzania inovatívnych metód a inováciou didaktických prostriedkov a tvorením učiteľmi školy vlastných – prispôsobených – učebných materiálov;  sa Špeciálna základná škola, so sídlom na ul. M. R. Štefánika, č 83 v Trebišove, usiluje dosiahnuť zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti detí príslušníkov trebišovskej marginalizovanej rómskej komunity, ktoré  navštevujú špeciálnu základnú školu.

Aktivita je orientovaná na rozvoj čitateľskej gramotnosti,ako elementárnej schDSC_4540opnosti každého člena našej spoločnosti. Nie je tajomstvom, že u žiakov z marginalizovaného rómskeho prostredia je však čitateľská gramotnosť dlhodobo na veľmi nízkej úrovni a predstavuje pre nich problém jednak čítať, jednak textu porozumieť, ako aj  plynule sa dohovoriť v slovenskom jazyku. Cieľom aktivity projektu: – Čítame, a tak poznávame svet -,  je preto zavádzať do vyučovacieho procesu interaktívne cvičenia, novovytvorené pracovné listy, videosekvencie a využívať moderné didaktické technológie, ktoré podporia čitateľskú gramotnosť týchto žiakov v rôznych predmetoch. V uvedených intenciách sa škola zameriava v nemalej miere na netradičné metódy a formy vyučovania, nakoľko klasická vyučovacia hodina nezodpovedá edukačným cieľom takéhoto typu školy. Vo výchovno – vyučovacom procese sa orientuje hlavne na  názornosť vo vyučovaní, na edukačnotematicky zamerané dni, na vytváranie vlastných školských projektov, na využívanie informačno – komunikačných technológií  vo vzdelávaní žiakov. Znamená to, že čítanie, tak ako aj v škole intaktných žiakov, aj v tejto škole s mentálne postihnutými žiakmi, je považované za vstupnú bránu do vzdelávania. V týchto intenciách uvedená škola súbežne s uvedeným projektom, realizuje aj vlastné, praxou preverené projekty – S knihou nikdy nie si sám –, – Kniha je môj kamarát -, – Život v písmenách -.  Ich dlhodobým cieľom je motivovať žiakov na zvládnutie aktívneho čítania s porozumením. Tieto celoškolské projekty sú úspešne realizované v spolupráci so Zemplínskou knižnicou v Trebišov.

Celý pedagogický zbor ŠpDSC_4503eciálnej základnej školy je presvedčený, že výsledkom projektu „ Čítame, a tak poznávame svet“  bude zlepšenie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov a tvorivejšia orientácia žiakov v písanom texte. Uvedený projekt má však aj druhú dimenziu, ktorá tkvie v tvorivom  zvyšovaní zručností pedagógov pri príprave interaktívnych materiálov, čo ústi do  schopnosti pedagógov učiť novými formami a metódami.   To nie je zanedbateľný rozmer!

Na základe zavádzania moderných foriem a metód výučby aj prostredníctvom projektu – Čítame, a tak poznávame svet –  predpokladá uvedená škola, že budú potencionálne deti – žiaci marginalizovanej trebišovskej rómskej  komunity lepšie pripravení nielen na zvládnutie požiadaviek spoločnosti, ale hlavne, prispejú k ich aktívnemu, osobnému pričineniu sa o získanie adekvátneho pracovného i životného postu, ktorý v nemalej miere v ich dospelosti, môže prispieť k zmene ich životného štýlu. To však determinuje najmä základný postulát, ktorým je chcieť zmeniť ich – svoj,  životný štýl.

Projekt – Čítame, a tak poznávame svet – je v Špeciálnej základnej škole možným krokom prekročiť marginalizovanú súčasnosť. Ak nie dnes, možno zajtra?

PhDr.Ružena Daduová DSC_4587

 

 


Tento článok si prečítalo 2 378 ľudí